رست ، دانه سبز ، سنسوری

تعریف برشته کاری:

هدف از ترکیب کلاس رست، دان سبز و سنسوری ارتباطات عمیق و پیچیده و…
شما عزیزان در این کلاس می آموزید کیفیت دان سبز خود را برسی کنید.
چطور قهوه را سمپل رست بکنید و چطور سمپل رست شده را با پروتکل کاپینگ مورد برسی قرار دهید.

در این دوره

 1. با تمام تجهیزات صنعتی یک رستری کامل آشنا می‌شوید.
 2. روش استاندارد انبار داری صحیح دان سبز.
 3. سالن رست باید چه استاندارد هایی داشته باشد؟
 4. ایمنی یک کارخانه‌ی رستری؟
 5. استراتژی رست(پروفایل).
 6. آشنایی با نرم افزارهایی که ما را در رست یاری می‌کند، و روش کار با آنها.
 7. شناخت و بررسی حداقل ۲۰ نژاد مختلف دان سبز از خاستگاه ها و ارتفاعات متفاوت.
 8.  پراسس های مختلف و تأثیرات آنها بر دان سبز.
 9. شناخت انواع دیفکت ها(کارگاه عملی).
 10. تأثیرات رطوبت و اسکرین سایز در رست.
 11. استاندارد اتاق مناسب جهت کاپینگ.
 12. هدف از کاپینگ چیست؟
 13. کاپ کردن رست سمپل در کلاس و بررسی نقاط ضعف و فرق آن قهوه.

 

شما در این کارگاه بالغ بر ۳۰ بچ قهوه رست میکنید و تسلط و مهارت کافی را جهت شروع یا راه اندازی رستری خود را خواهید داشت.

DSC02112